Проведення загальних зборів акціонерів 2018

Проведення загальних зборів акціонерів 2018

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства

«Костопільський завод скловиробів»

Приватне акціонерне товариство «Костопільський завод скловиробів» (ідентифікаційний код 30923971) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Костопільський завод скловиробів» (надалі за текстом «Збори»), які відбудуться «27» березня 2018 року о 11.00 годині за адресою: Рівненська область, Костопільський район, місто Костопіль вул. Дерев'яна буд.7

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах - «21» березня 2018 року.

Порядок денний:

 1. Обрання членів лічильної комісії.

 2. Прийняття рішення з питань проведення Загальних зборів акціонерів.

 3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

 4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.

 5. Звіт і висновки Ревізора Товариства за 2017 рік.

 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту і висновків Ревізора Товариства  за 2017 рік.

 7. Розгляд та затвердження висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

 8. Затвердження річного звіту Товариства, результатів діяльності Товариства, річної фінансової звітності Товариства

 9. Затвердження порядку розподілу прибутків та визначення порядку покриття збитків Товариства за 2017 рік.

 10. Прийняття рішення про виплату дивідендів.

 11. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.

 12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.

 13. Обрання Голови та членів Правління Товариства

 14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

 15. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

 16. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

 17. Обрання Ревізора Товариства.

 18. Затвердження Положення про Загальні Збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління у новій редакції.

 19. «Про затвердження значних правочинів які вчинялись Товариством протягом 2017-2018рр.,

 20. «Про попереднє схвалення значних правочинів які можуть вчинятися Товариством протягом року (2018-2019 р.р.).

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників здійснюється з 10.00 год. до 10.50 год. за адресою: Рівненська обл., Костопільський район, місто Костопіль, вул. Дерев'яна буд.7, в день проведення Зборів.

Для реєстрації на Збори акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а їх представникам – довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери, їх представники можуть за місцезнаходженням Товариства: Рівненська обл., Костопільський район, місто Костопіль, вул. Дерев'яна буд.7. Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова правління Кучерук Сергій Анатолійович. З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загальних Зборів звертатись до Правління Товариства за тел. (03657)21431 або за адресою: Рівненська обл., Костопільський район, місто Костопіль, вул.Дерев'яна, буд.7

Адреса веб-сайту ПрАТ «Костопільський завод скловиробів», на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - www.kostopilglass.com

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КЗС» за 2017 рік (тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

Звітний

2017

Попередній

2016

Усього активів 

393157

339888

Основні засоби 

142359

168653

Довгострокові фінансові інвестиції 

545

545

Запаси 

101151

80338

Сумарна дебіторська заборгованість 

120016

75081

Грошові кошти та їх еквіваленти 

4712

2061

Нерозподілений прибуток 

133839

77531

Власний капітал 

258062

200244

Статутний капітал 

12381

12381

Довгострокові зобов'язання 

26763

39975

Поточні зобов'язання 

108326

99669

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

5.32

2,55

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

12380640

12380640

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

409

420

Наглядова Рада ПрАТ «Костопільський завод скловиробів».