ПРОТОКОЛ № 23 ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ”

ПРОТОКОЛ № 23 ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ”

ПРОТОКОЛ № 23

ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ”

(ідентифікаційний номер 30923971)

м. Костопіль, Рівненська область

12 березня 2019 року, 11 година 00 хвилин

Дата проведення загальних зборів - 12 березня 2019 року.

Час проведення: 11 година 00 хвилин.

Місце проведення: Приватне акціонерне товариство «Костопільський завод скловиробів», Рівненська область, м. Костопіль, вул. Дерев'яна, 7 (кабінет Голови Правління).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 15 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів, представників акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах - 12 380 640 голосів (дванадцять мільйонів триста вісімдесят тисяч шістсот сорок).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 06 березня 2019 року.

Дата складання Протоколу – 14 березня 2019 року.

На момент складання переліку акціонерів (представників), які зареєструвались для участі у чергових загальних зборах акціонерів, статутний капітал товариства складає 12 380 640,00 грн. (дванадцять мільйонів триста вісімдесят тисяч шістсот сорок гривень 00 копійок), який розподілено на 12 380 640 шт. (дванадцять мільйонів триста вісімдесят тисяч шістсот сорок) штук простих іменних акцій.

Для участі в зборах зареєструвались та беруть участь 15 (п’ятнадцять) акціонерів (їх представники), які в сукупності володіють 12 380 640 шт. (дванадцять мільйонів триста вісімдесят тисяч шістсот сорок) штук простих іменних акцій, що становить 12 380 640 (дванадцять мільйонів триста вісімдесят тисяч шістсот сорок) голосів, що складає 100 % голосів від загальної кількості акціонерів та дає можливість для проведення чергових загальних зборів. До визначення кворуму прийняті 12 380 640 шт. (дванадцять мільйонів триста вісімдесят тисяч шістсот сорок) штук простих іменних акцій, що надають право голосу з усіх питань, віднесених до компетенції чергових загальних зборів.

Збори визнані правомочними для прийняття рішень з усіх питань порядку денного.

ЗАПРОШЕНІ:

 1. Голова Правління – Кучерук Сергій Анатолійович;

 2. Головний бухгалтер – Попович Лариса Євстафіївна;

 3. Головний економіст-фінансовий контролер Лапюк Роман Анатолійович;

 4. Директор з логістики Жданюк Роман Васильович;

 5. Директор з виробництва Деленгівський Віктор Васильович;

 6. Заступник директора з маркетингу – Гірник Петро Павлович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Обрання членів лічильної комісії.

 2. Прийняття рішення з питань проведення Загальних зборів акціонерів.

 3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

 4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік.

 5. Звіт і висновки Ревізора Товариства за 2018 рік.

 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту і висновків Ревізора Товариства  за 2018 рік.

 7. Затвердження річного звіту Товариства, результатів діяльності Товариства, річної фінансової звітності Товариства.

 8. Затвердження порядку розподілу прибутків та визначення порядку покриття збитків Товариства за 2018 рік.

 9. Прийняття рішення про виплату дивідендів.

 10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.

 11. Затвердження значних правочинів які вчинялись Товариством протягом 2018-2019рр.,

 12. Попереднє схвалення значних правочинів які можуть вчинятися Товариством протягом року (2019-2020 р.р.).

Слово взяв Голова Загальних Зборів Гірник Олександр Андрійович, який оголосив про відкриття чергових загальних зборів акціонерів та виступив з пропозицією обрати секретаря чергових загальних зборів. Пропозиція обрати: Секретарем зборів – Головачика Володимира Олексійовича.

Голосували:

«за» - 15 (п'ятнадцять) акціонерів, які в сукупності володіють 12 380 640 (дванадцять мільйонів триста вісімдесят тисяч шістсот сорок) голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - не було голосів; «утримались» - не було голосів.

Ухвалили:

Для проведення чергових загальних зборів акціонерів обрати Секретарем зборів – Головачика Володимира Олексійовича.

Голова Зборів пропонує перейти до розгляду питань порядку денного.

По питанню № 1 порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії» слухали:

Секретаря зборів Головачика Володимира Олексійовича з інформацією про те, що для забезпечення проведення голосування та підрахунку голосів на цих загальних зборах необхідно обрати лічильну комісію. Головачик В.О. запропонував обрати лічильну комісію у такому складі: Боровець Олександр Миколайович, Самарук Наталія Пилипівна, Остапчук Катерина Сергіївна, Головою лічильної комісії обрати Боровця Олександра Миколайовича.

Голосували:

«за» - 15 (п'ятнадцять) акціонерів, які в сукупності володіють 12 380 640 (дванадцять мільйонів триста вісімдесят тисяч шістсот сорок) голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - не було голосів; «утримались» - не було голосів.

Ухвалили:

Для забезпечення проведення голосування та підрахунку голосів на цих загальних зборах обрати Лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб: Боровець Олександр Миколайович, Самарук Наталя Пилипівна, Остапчук Катерина Сергіївна. Головою лічильної комісії обрати Боровця Олександра Миколайовича.

По питанню № 2 порядку денного: “Прийняття рішення з питань проведення Загальних зборів акціонерів” слухали:

Голову Загальних зборів Гірника Олександра Андрійовича з інформацією про те, що необхідно прийняти рішення щодо обрання порядку/способу голосування на Зборах, затвердити регламент розгляду питань порядку денного.

Запропоновано наступний регламент розгляду питань порядку денного:

Доповідь по кожному питанню порядку денного до 10 хвилин.

Для виступів при обговорені до 5 хвилин.

Голосування з усіх питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів.

Голосували:

«за» - 15 (п'ятнадцять) акціонерів, які в сукупності володіють 12 380 640 (дванадцять мільйонів триста вісімдесят тисяч шістсот сорок) голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - не було голосів; «утримались» - не було голосів.

Ухвалили:

Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного:

Доповідь по кожному питанню порядку денного до 10 хвилин.

Для виступів при обговорені до 5 хвилин.

Голосування з усіх питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів.

По питанню № 3 Порядку денного «Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік» слухали:

Голову правління ПрАТ “Костопільський завод скловиробів» Кучерука Сергія Анатолійовича зі звітом правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Фінансові результати Товариства характеризуються такими показниками:

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, послуг) без податку на додану вартість склав  677 774 тис. грн.;

Інші операційні доходи складають – 25 210 тис. грн.,

Інші доходи  – 19 996 тис. грн.

Усього доходів : 722 980 тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції  (товарів, послуг) становить –  546 552 тис. грн.

Адміністративні витрати  - 22 663 тис. грн.

Витрати на збут -  15 915 тис. грн.

Інші операційні витрати – 39 379 тис. грн..

Фінансові витрати –  14 151 тис. грн.,

Інші витрати –   17 010 тис. грн.

Усього витрат –  655 670 тис. грн.

Податок на прибуток –  13 060 тис. грн.

Чистий прибуток за  2018 рік склав: прибуток  54 250 тис. грн.

Секретар зборів Головачик В.О. запропонував Зборам прийняти до відома звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Інших пропозицій не надійшло. Голова зборів ставить питання на голосування.

Голосували:

«за» - 15 (п'ятнадцять) акціонерів, які в сукупності володіють 12 380 640 (дванадцять мільйонів триста вісімдесят тисяч шістсот сорок) голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - не було голосів; «утримались» - не було голосів.

Ухвалили:

Прийняти до відома звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік.

По питанню № 4 порядку денного: «Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік» слухали:

Голову Наглядової Ради Гірника Олександра Андрійовича із звітом Наглядової Ради Товариства за 2018 рік, який зазначив про те, що в ході роботи Наглядової ради, членами Наглядової ради Товариства було здійснено перевірку діяльності Правління Товариства на предмет дотримання в своїй діяльності вимог чинного законодавства та прав акціонерів, здійснено перевірку діяльності Правління з питань виконання рішень Загальних зборів акціонерів та рішень Наглядової ради. В ході здійсненої перевірки, Наглядовою радою фактів порушення прав акціонерів не виявлено, порушень норм та вимог чинного законодавства під час здійснення господарської діяльності та виконання Правлінням Товариства покладених на нього функцій та завдань не виявлено. Діяльність Товариства у 2018 році характеризується наступними показниками:

Валюта балансу: - 615 754 тис. грн.

Усього доходів: - 722 980  тис. грн.

Усього витрат: – 655 670  тис. грн.

Прибуток за 2018 рік склав: 54 250 грн.

Гірник О.А. запропонував Зборам прийняти до відома звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік.

Інших пропозицій не надійшло. Голова зборів ставить питання на голосування.

Голосували:

«за» - 15 (п'ятнадцять) акціонерів, які в сукупності володіють 12 380 640 (дванадцять мільйонів триста вісімдесят тисяч шістсот сорок) голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - не було голосів; «утримались» - не було голосів.

Ухвалили:

Прийняти до відома звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік.

По питанню № 5 порядку денного: «Звіт і висновки Ревізора Товариства за 2018 рік» слухали:

Ревізора Товариства Смілянець Леоніда Петровича, який зачитав Звіт Ревізора Товариства по результатах проведеної Ревізором перевірки фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Костопільський завод скловиробів» за 2018 рік. Згідно висновків Ревізора результати діяльності і прибуток Товариства, які відображені в балансі є достовірними та виражаються в таких цифрах:

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, послуг) без податку на додану вартість склав  677 774 тис. грн.;

Інші операційні доходи складають – 25 210 тис. грн.,

Інші доходи  – 19 996 тис. грн.

Усього доходів : 722 980 тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції  (товарів, послуг) становить –  546 552 тис. грн.

Адміністративні витрати  - 22 663 тис. грн.

Витрати на збут -  15 915 тис. грн.

Інші операційні витрати – 39 379 тис. грн..

Фінансові витрати –  14 151 тис. грн.,

Інші витрати –   17 010 тис. грн.

Усього витрат –  655 670 тис. грн.

Податок на прибуток –  13 060 тис. грн.

Чистий прибуток за  2018 рік склав: прибуток  54 250 тис. грн.

Слово взяв Голова загальних зборів Гірник О.А. та запропонував загальним зборам прийняти до відома звіт та висновки Ревізора Товариства по результатах перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КЗС» за 2018 рік.

Інших пропозицій не надійшло. Головуючий ставить питання на голосування. Результати голосування:

Голосували:

«за» - 15 (п'ятнадцять) акціонерів, які в сукупності володіють 12 380 640 (дванадцять мільйонів триста вісімдесят тисяч шістсот сорок) голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - не було голосів; «утримались» - не було голосів.

Ухвалили:

Прийняти до відома звіт та висновки Ревізора Товариства по результатах перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КЗС» за 2018 рік.

По питанню № 6 Порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту і висновків Ревізора Товариства за 2018 рік» слухали:

Голову Зборів Гірника О.А., який повідомив, що оскільки акціонерами була прийнята до відома інформація, яка викладена у Звіті Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, Звіті Наглядової Ради за 2018 рік та звіті і висновках Ревізора Товариства по результатах перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КЗС» за 2018 рік, необхідно прийняти рішення щодо затвердження вищезазначених Звітів Товариства.

Інших пропозицій не надійшло. Голова зборів ставить питання на голосування.

Голосували:

«за» - 15 (п'ятнадцять) акціонерів, які в сукупності володіють 12 380 640 (дванадцять мільйонів триста вісімдесят тисяч шістсот сорок) голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - не було голосів; «утримались» - не було голосів.

Ухвалили:

ЗатвердитиЗвіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, Звіт Наглядової Ради за 2018 рік та звіт і висновки Ревізора Товариства по результатах перевірки фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Костопільський завод скловиробів» за 2018 рік.

По питанню № 7 порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства, результатів діяльності Товариства, річної фінансової звітності Товариства» слухали:

Голову Зборів Гірника О.А. з інформацією про те, що на його думку та за результатами звітів органів управління та контролю Товариства – діяльність Товариства може бути прийнята акціонерами як задовільна та запропонував Затвердити річний звіт Товариства, а також зазначив про необхідність затвердження результатів діяльності Товариства, що відображені у річній фінансовій звітності Товариства, а саме: Балансі (Звіт про фінансовий стан), Звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіті про рух грошових коштів, Звіті про власний капітал, Примітках до річної фінансової звітності, шляхом затвердження Балансу (Звіт про фінансовий стан), Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, Приміток до річної фінансової звітності за 2018 рік в таких цифрах:

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, послуг) без податку на додану вартість склав  677 774 тис. грн.;

Інші операційні доходи складають – 25 210 тис. грн.,

Інші доходи  – 19 996 тис. грн.

Усього доходів : 722 980 тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції  (товарів, послуг) становить –  546 552 тис. грн.

Адміністративні витрати  - 22 663 тис. грн.

Витрати на збут -  15 915 тис. грн.

Інші операційні витрати – 39 379 тис. грн..

Фінансові витрати –  14 151 тис. грн.,

Інші витрати –   17 010 тис. грн.

Усього витрат –  655 670 тис. грн.

Податок на прибуток –  13 060 тис. грн.

Чистий прибуток за  2018 рік склав: прибуток  54 250 тис. грн.

Інших пропозицій не надійшло. Голова зборів ставить питання на голосування. Результати голосування:

Голосували:

«за» - 15 (п'ятнадцять) акціонерів, які в сукупності володіють 12 380 640 (дванадцять мільйонів триста вісімдесят тисяч шістсот сорок) голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - не було голосів; «утримались» - не було голосів.

Ухвалили:

Затвердити річний звіт Товариства, результати діяльності Товариства, Річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік в таких цифрах:

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, послуг) без податку на додану вартість склав  677 774 тис. грн.;

Інші операційні доходи складають – 25 210 тис. грн.,

Інші доходи  – 19 996 тис. грн.

Усього доходів : 722 980 тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції  (товарів, послуг) становить –  546 552 тис. грн.

Адміністративні витрати  - 22 663 тис. грн.

Витрати на збут -  15 915 тис. грн.

Інші операційні витрати – 39 379 тис. грн..

Фінансові витрати –  14 151 тис. грн.,

Інші витрати –   17 010 тис. грн.

Усього витрат –  655 670 тис. грн.

Податок на прибуток –  13 060 тис. грн.

Чистий прибуток за  2018 рік склав: прибуток  54 250 тис. грн.

По питанню № 8 порядку денного: «Затвердження порядку розподілу прибутків та визначення порядку покриття збитків Товариства за 2018 рік» слухали:

Голову правління Приватного акціонерного товариства «Костопільський завод скловиробів» Кучерука Сергія Анатолійовича, який довів до відома акціонерів, що у 2018 році за результатами фінансово-господарської діяльності у Товариства виник прибуток у розмірі 54 250 тис. грн. Голова правління Кучурук С.А. запропонував Зборам прийняти рішення про спрямування прибутку у розмірі 15 000 тис.грн. на виплату дивідендів акціонерам та направлення решту 39 250 тис. грн. на розвиток підприємства.

Інших пропозицій не надійшло. Голова зборів ставить питання на голосування.

Голосували:

«за» - 15 (п'ятнадцять) акціонерів, які в сукупності володіють 12 380 640 (дванадцять мільйонів триста вісімдесят тисяч шістсот сорок) голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - не було голосів; «утримались» - не було голосів.

Ухвалили:

одержаний у 2018 році за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства прибуток у розмірі 54 250 тис. грн. розподілити направивши на розвиток підприємства та виплату акціонерам дивідендів у наступних розмірах: на виплату дивідендів 15 000 тис.грн. на розвиток підприємства 39 250 тис.грн.

По питанню № 9 порядку денного: «Прийняття рішення про виплату дивідендів» слухали:

Голову Загальних Зборів Гірника Олександра Андрійовича, який запропонував Зборам прийняти рішення про виплату акціонерам Товариства дивідендів в наступному порядку. Розмір дивідендів що підлягає виплаті – 15 000 000,00 грн. (п’ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок). Виплату дивідендів здійснювати безпосередньо акціонерам Товариства в межах строку встановленого Законом та Статутом Товариства (не пізніше 6 (шести) місяців з дати прийняття рішення) згідно графіку виплат та порядку затвердженого Наглядовою радою Товариства. Встановити, що дату для складання переліку акціонерів, що мають право на отримання дивідендів 12 березня 2019 року.

Інших пропозицій не надійшло. Голова зборів ставить питання на голосування.

Голосували:

«за» - 15 (п'ятнадцять) акціонерів, які в сукупності володіють 12 380 640 (дванадцять мільйонів триста вісімдесят тисяч шістсот сорок) голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - не було голосів; «утримались» - не було голосів.

Ухвалили:

Здійснити виплату акціонерам Товариства дивідендів. Встановити розмір дивідендів що підлягає виплаті – 15 000 000,00 грн. (п’ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок). Виплату дивідендів здійснювати безпосередньо акціонерам Товариства в межах строку встановленого Законом та Статутом Товариства (не пізніше 6 (шести) місяців з дати прийняття рішення) згідно графіку виплат та порядку затвердженого Наглядовою радою Товариства. Дата для складання переліку акціонерів, що мають право на отримання дивідендів – 12 березня 2019 року.

По питанню № 10 порядку денного: «Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік» слухали:

Голову правління Приватного акціонерного товариства «Костопільський завод скловиробів» Кучерука Сергія Анатолійовича з планами та основними напрямками діяльності Товариства на 2019 р., який запропонував визначити, що основним напрямом діяльності Товариства у 2019 є підвищення конкурентоздатності та якості готової продукції шляхом придбання нового інспекційного обладнання, придбання нової склоформуючої машини IS 10-3 5 (в 3-х крапельному режимі), придбання нового компресора, збереження діючих обсягів експорту склотари та пошук нових ринків збуту продукції.

.

Інших пропозицій не надійшло. Голова зборів ставить питання на голосування.

Голосували:

«за» - 15 (п'ятнадцять) акціонерів, які в сукупності володіють 12 380 640 (дванадцять мільйонів триста вісімдесят тисяч шістсот сорок) голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - не було голосів; «утримались» - не було голосів.

Ухвалили:

Визначити, що основним напрямом діяльності Товариства у 2019 є підвищення конкурентоздатності та якості готової продукції шляхом придбання нового інспекційного обладнання, придбання нової склоформуючої машини IS 10-3 5 (в 3-х крапельному режимі), придбання нового компресора, збереження діючих обсягів експорту склотари та пошук нових ринків збуту продукції.

По питанню №11 порядку денного: «Затвердження значних правочинів, які вчинялись Товариством протягом 2018-2019 років» слухали:

Секретаря зборів Головачика В.О. з інформацію про необхідність затвердження значних правочинів, які вчинялись Товариством протягом 2018-2019 рр., а саме:

Затвердити значні правочини, які вчинялись Товариством протягом 2018-2019 рр., з АТ «Укрексімбанк» Кредитний договір 18-35KV0017 від 12.06.2018, Договір про надання гарантії №18-35GR0008 від 04.07.2018; Кредитний договір № 19-35КО0004 від 06.02.2019; Договір № 6511N2-0033 від 06.02.2018 про внесення змін та доповнень до Генеральної кредитної угоди №6511N2 від 23.12.2011; Договір № 6511N2-32 від 04.07.2018 про внесення змін та доповнень до Генеральної кредитної угоди №6511N2 від 23.12.2011; Договір № 6511N2-31 від 12.06.2018 про внесення змін та доповнень до Генеральної кредитної угоди №6511N2 від 23.12.2011; Договір №6511Z26-9 від 03.07.2018р. про внесення змін до Іпотечного договору №6511Z26 від 23.12.2011р.; Договір №6511Z28-7 від 03.07.2018р. про внесення змін до Договору застави №6511Z28 від 23.12.2011р.; Договір №65318Z14-1 від 03.07.2018р. про внесення змін та доповнень до Договору застави 65318Z14 від 05.03.2018; Договір №6516Z27-2 від 03.07.2018р. про внесення змін до Договору застави №6516Z27 від 25.10.2016р.; Договір №6516Z35-2 від 03.07.2018р. про внесення змін до Договору застави №6516Z35 від 21.11.2016р.; Договір №6515Z7-3 від 03.07.2018р. про внесення змін до Договору застави №6515Z7 від 19.06.2015р.; Договір №6512Z2-7 від 03.07.2018р. про внесення змін до Договору застави №6512Z2 від 14.05.2012р.; Договір №6511Z27-10 від 03.07.2018р. про внесення змін до Договору застави №6511Z27 від 23.12.2011р.; Договір №6511Z27-11 від 28.08.2018р. про внесення змін до Договору застави №6511Z27 від 23.12.2011р.; Договір застави №18-35ZZ0035 від 28.08.2018р.; Договір застави №18-35ZZ0052 від 13.12.2018р.; Договір застави №18-35ZZ0009 від 31.05.2018р.; Договір №18-35ZZ0009-1 від 03.07.2018р. про внесення змін до Договору застави №18-35ZZ0009 від 31.05.2018р.; Договір №65318Z12-1 від 03.07.2018р. про внесення змін до Договору застави 65318Z12 від 05.03.2018; Договір №65318Z10-1 від 03.07.2018р. про внесення змін до Договору застави 65318Z10 від 05.03.2018; Договір №65318Z9-1 від 03.07.2018р. про внесення змін до Договору застави 65318Z9 від 05.03.2018; Договір №65318Z11-1 від 03.07.2018р. про внесення змін до Договору застави 65318Z11 від 05.03.2018; Договір №65318Z13-1 від 03.07.2018р. про внесення змін до Договору застави 65318Z13 від 05.03.2018; Договір №65318Z21-1 від 03.07.2018р. про внесення змін до Договору застави 65318Z21 від 26.03.2018..

Інших пропозицій не надійшло. Головуючий ставить питання на голосування:

Голосували:

«за» - 15 (п'ятнадцять) акціонерів, які в сукупності володіють 12 380 640 (дванадцять мільйонів триста вісімдесят тисяч шістсот сорок) голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - не було голосів; «утримались» - не було голосів.

Ухвалили:

Затвердити значні правочини, які вчинялись Товариством протягом 2018-2019 рр., з АТ «Укрексімбанк» Кредитний договір 18-35KV0017 від 12.06.2018, Договір про надання гарантії №18-35GR0008 від 04.07.2018; Кредитний договір № 19-35КО0004 від 06.02.2019; Договір № 6511N2-0033 від 06.02.2018 про внесення змін та доповнень до Генеральної кредитної угоди №6511N2 від 23.12.2011; Договір № 6511N2-32 від 04.07.2018 про внесення змін та доповнень до Генеральної кредитної угоди №6511N2 від 23.12.2011; Договір № 6511N2-31 від 12.06.2018 про внесення змін та доповнень до Генеральної кредитної угоди №6511N2 від 23.12.2011; Договір №6511Z26-9 від 03.07.2018р. про внесення змін до Іпотечного договору №6511Z26 від 23.12.2011р.; Договір №6511Z28-7 від 03.07.2018р. про внесення змін до Договору застави №6511Z28 від 23.12.2011р.; Договір №65318Z14-1 від 03.07.2018р. про внесення змін та доповнень до Договору застави 65318Z14 від 05.03.2018; Договір №6516Z27-2 від 03.07.2018р. про внесення змін до Договору застави №6516Z27 від 25.10.2016р.; Договір №6516Z35-2 від 03.07.2018р. про внесення змін до Договору застави №6516Z35 від 21.11.2016р.; Договір №6515Z7-3 від 03.07.2018р. про внесення змін до Договору застави №6515Z7 від 19.06.2015р.; Договір №6512Z2-7 від 03.07.2018р. про внесення змін до Договору застави №6512Z2 від 14.05.2012р.; Договір №6511Z27-10 від 03.07.2018р. про внесення змін до Договору застави №6511Z27 від 23.12.2011р.; Договір №6511Z27-11 від 28.08.2018р. про внесення змін до Договору застави №6511Z27 від 23.12.2011р.; Договір застави №18-35ZZ0035 від 28.08.2018р.; Договір застави №18-35ZZ0052 від 13.12.2018р.; Договір застави №18-35ZZ0009 від 31.05.2018р.; Договір №18-35ZZ0009-1 від 03.07.2018р. про внесення змін до Договору застави №18-35ZZ0009 від 31.05.2018р.; Договір №65318Z12-1 від 03.07.2018р. про внесення змін до Договору застави 65318Z12 від 05.03.2018; Договір №65318Z10-1 від 03.07.2018р. про внесення змін до Договору застави 65318Z10 від 05.03.2018; Договір №65318Z9-1 від 03.07.2018р. про внесення змін до Договору застави 65318Z9 від 05.03.2018; Договір №65318Z11-1 від 03.07.2018р. про внесення змін до Договору застави 65318Z11 від 05.03.2018; Договір №65318Z13-1 від 03.07.2018р. про внесення змін до Договору застави 65318Z13 від 05.03.2018; Договір №65318Z21-1 від 03.07.2018р. про внесення змін до Договору застави 65318Z21 від 26.03.2018.

По питанню № 12 порядку денного:Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року (2019-2020 р.р.) слухали:

Голову Зборів Гірника О.А. з інформацію про необхідність Відповідно до статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити та надати згоду на вчинення значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства, а саме: генеральні кредитні угоди, кредитні договори, договори застави/іпотеки, поруки граничною сукупною вартістю 900 000 000 (дев’ятсот мільйонів) гривень з АТ «Укрексімбанк» та договорів щодо купівлі-продажу електроенергії та природного газу, поставку пляшки та закупівлю сировини, які можуть вчинятись Товариством протягом періоду в 1 (один) рік (2019-2020 р.р.) з дати прийняття цього рішення. Окрім того, необхідно прийняти рішення про надання повноважень Голові Правління Кучеруку С.А., або особі, яка виконує обов’язки Голови Правління підписувати такі договори, угоди від імені Товариства.

Інших пропозицій не надійшло. Головуючий ставить питання на голосування 

Голосували:

«за» - 15 (п'ятнадцять) акціонерів, які в сукупності володіють 12 380 640 (дванадцять мільйонів триста вісімдесят тисяч шістсот сорок) голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - не було голосів; «утримались» - не було голосів.

Ухвалили:

Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення Товариством з АТ «Укрексімбанк» значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства, а саме: генеральні кредитні угоди, кредитні договори, договори застави/іпотеки, поруки граничною сукупною вартістю 900 000 000 (дев’ятсот мільйонів) гривень з АТ «Укрексімбанк» та договорів щодо купівлі-продажу електроенергії та природного газу, поставку пляшки та закупівлю сировини, які можуть вчинятись Товариством протягом періоду в 1 (один) рік (2019-2020 р.р.) з дати прийняття цього рішення.

Уповноважити Голову Правління Кучерука Сергія Анатолійовичаабо особу, яка виконує обов’язки Голови Правління,підписати такі договори, угоди від імені Товариства на умовах визначених Наглядовою радою Товариства.

Порядок денний Чергових Загальних Зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Костопільський завод скловиробів» вичерпано, Головуючий зборів оголошує чергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Костопільський завод скловиробів» закритими.

Голова Загальних зборів О.А. Гірник

Секретар Загальних зборів В.О. Головачик