Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова Правління

     

Кучерук Сергій Анатолійович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

22.03.2019

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ"

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 35000 м. Костопіль вул. Дерев'яна, 7

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 30923971

5. Міжміський код та телефон, факс: (03657)2-10-90 (03657)2-10-90

6. Електронна поштова адреса: office_kzs@ukr.net

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 

   

(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у 

д/н д/н

   

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

Kostopilglass.com

в мережі Інтернет

 

22.03.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N
з/п 

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів
(тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(тис. грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(у відсотках)

12.03.2019 

900000 

615754 

146,16227

Зміст інформації:

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Костопільський завод скловиробів" від 12.03.2019 р., згідно Протоколу №23 відповідно до чинного законодавства та Статуту Товариства прийнято наступне рішення попередньо схвалити та надати згоду на вчинення значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків(включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства, а саме: генеральні кредитні угоди, кредитні договори, договори застави/іпотеки, поруки граничною сукупною вартістю 900 000 000(дев'ятсот мільйонів) гривень та договорів щодо купівлі-продажу електроенергії та природного газу, поставки пляшки та закупівлю сировини, які можуть вчинятись Товариством протягом періоду в 1(один) рік(2019-2020рр.) з дати прийняття цього рішення.

Уповноважити Голову Правління Кучерука С. А. або особу, яка виконує обов'язки Голови Правління, підписати такі договори, угоди від імені Товариства на умовах визначених Наглядовою радою Товариства.

Гранична сукупна вартість правочинів: 900000тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 615754 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 146,16227%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 12380640 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 12380640шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 12380640шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 шт.