Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Костопільський завод скловиробів» (ідентифікаційний код 30923971, місцезнаходження: Рівненська область, Костопільський район, місто Костопіль вул. Дерев'яна буд.7) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Костопільський завод скловиробів» (надалі за текстом «Збори»), які відбудуться «12» березня 2019 року об 11.00 годині за адресою: Рівненська область, Костопільський район, місто Костопіль вул. Дерев'яна буд.7, кабінет Голови правління.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах - «06» березня 2019 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

  1. Обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення:

«Обрати лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб, у складі: Боровець Олександр Миколайович, Самарук Наталя Пилипівна, Остапчук Катерина Сергіївна. Головою лічильної комісії обрати Боровця Олександра Миколайовича.

  1. Прийняття рішення з питань проведення Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного: Доповідь по кожному питанню порядку денного до 10 хвилин. Для виступів при обговорені до 5 хвилин. Голосування з усіх питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів.

  1. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Прийняти до відома звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

  1. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

  1. Звіт і висновки Ревізора Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Прийняти до відома Звіт і висновки Ревізора Товариства за 2018 рік.

  1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту і висновків Ревізора Товариства  за 2018 рік.

Проект рішення:

ЗатвердитиЗвіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, Звіт Наглядової Ради за 2018 рік та звіт і висновки Ревізора Товариства по результатах перевірки фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Костопільський завод скловиробів» за 2018 рік.

  1. Затвердження річного звіту Товариства, результатів діяльності Товариства, річної фінансової звітності Товариства.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства, результати діяльності Товариства, річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

  1. Затвердження порядку розподілу прибутків та визначення порядку покриття збитків Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

одержаний у 2018 році за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства прибуток розподілити направивши на розвиток підприємства та виплату акціонерам дивідендів у розмірах визначених акціонерами.

  1. Прийняття рішення про виплату дивідендів.

Проект рішення:

Здійснити виплату акціонерам Товариства дивідендів. Виплату дивідендів здійснювати безпосередньо акціонерам Товариства в строки та в порядку затвердженому Наглядовою радою Товариства. Встановити, що дату для складання переліку акціонерів, що мають право на отримання дивідендів визначає Наглядова рада Товариства.

  1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.

Проект рішення:

Визначити, що основним напрямом діяльності Товариства у 2019 є підвищення конкурентоздатності та якості готової продукції шляхом придбання нового інспекційного обладнання, придбання нової склоформуючої машини IS 10-3 5 (в 3-х крапельному режимі), придбання нового компресора, збереження діючих обсягів експорту склотари та пошук нових ринків збуту продукції.

  1. Про затвердження значних правочинів, які вчинялись Товариством протягом 2018- 2019рр.

Проект рішення:

Затвердити значні правочини, які вчинялись Товариством протягом 2018-2019рр.

  1. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року (2019-2020 р.р.).

Проект рішення:

Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства, а саме: договорів купівлі-продажу електроенергії та природного газу, кредитні договори, договори застави/іпотеки, договори поруки, які можуть вчинятись Товариством протягом періоду в 1 (один) рік (2019-2020 рр.) з дати прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю 900 000 000 (дев’ятсот мільйонів) грн. за умови погодженням умов таких правочинів Наглядовою радою Товариства.

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників здійснюється з 10.00 год. до 10.50 год. за адресою: Рівненська обл., Костопільський район, місто Костопіль, вул. Дерев'яна буд.7, в день проведення Зборів.

Для реєстрації та участі у Зборах акціонер пред’являє паспорт, а представник акціонера - паспорт та довіреність. Довіреність на право участі та голосування на Зборах видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, або депозитарною установою. Довіреність на представництво інтересів юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери, їх представники можуть за місцезнаходженням Товариства: Рівненська обл., Костопільський район, місто Костопіль, вул. Дерев'яна буд.7, кабінет Голови правління. Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова правління Кучерук Сергій Анатолійович тел. (03657)21431.

Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів складеним станом на 01.02.2019р. загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 12 380 640 штук, загальна кількість голосуючих акцій 12 380 640 штук.

Адреса веб-сайту ПрАТ «Костопільський завод скловиробів», на якому розміщено інформацію з проектами рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - www.kostopilglass.com

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КЗС» за 2018 рік (тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

Звітний

2018

Попередній

2017

Усього активів 

615 754

393 151

Основні засоби (за залишковою вартістю)

357 096

142 359

Запаси 

115 057

101 151

Сумарна дебіторська заборгованість 

124 804

120 016

Грошові кошти та їх еквіваленти 

1 348

4 712

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

175 641

133 839

Власний капітал 

302 312

258 062

Зареєстрований (пайовий /статутний) капітал 

12 381

12 381

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

172 718

26 763

Поточні зобов'язання і забезпечення

140 724

108 326

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 

54 250

65 818

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

12380640

12380640

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 

4,38

5,32

Наглядова Рада ПрАТ «Костопільський завод скловиробів».