Особлива інформація "Повідомлення про правочини"

Особлива інформація "Повідомлення про правочини"

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ"

2. Код за ЄДРПОУ 30923971

3. Місцезнаходження 35000 м. Костопіль вул. Деревяна, 7

4. Міжміський код, телефон та факс 03657 2-10-90 03657 2-10-90

5. Електронна поштова адреса office_kzs@ukr.net

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації Kostopilglass.com

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Костопільський завод скловиробів" від 27.03.2018р. згідно протоколу №22 відповідно до чинного законодавства та Статуту Товариства прийнято наступне рішення: попередньо схвалити та надати згоду на вчинення значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків(включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства, а саме: генеральних кредитних угод, кредитних договорів, договорів застави/іпотеки, поруки граничною сукупною вартістю 900000000(дев'ятсот мільйонів)гривень та договорів щодо купівлі-продажу електроенергії та природного газу, поставку пляшки та закупівлю сировини, які можуть вчинятись Товариством протягом періоду в 1(один) рік (2018-2019рр.) з дати прийняття цього рішення. Уповноважити Голову Правління Товариства Кучерука С.А. або особу, яка виконує обов'язки Голови Правління, підписати такі договори, угоди від імені Товариства на умовах визначених Наглядовою радою Товариства.

Гранична сукупна вартість правочинів: 900000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності за 2017 рік: 393151 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 228,91968%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 12380640шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 12380640шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 12380640шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0шт.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Голова Правління                                                      Кучерук Сергій Анатолійович

____________________________  ______________ _______________________________________________

                                                   (підпис)                   (ініціали та прізвище керівника)

                                                                           ________________________________________________

                                                                           (дата)