Інформація з питань проведення загальних зборів 27 березня 2018

Інформація з питань проведення загальних зборів 27 березня 2018

ІНФОРМАЦІЯ З ПИТАНЬ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПрАТ «КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ

(ідентифікаційний номер 30923971)

що відбудуться 27 березня 2018 року об 11.00.

Запропоновані наступні проекти рішень з питань порядку денного Загальних Зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення

Обрати лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб, у складі: Боровець Олександр Миколайович, Самарук Наталя Пилипівна, Воробель Руслана Володимирівна. Головою лічильної комісії обрати Боровця Олександра Миколайовича.

2. Прийняття рішення з питань проведення Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного: Доповідь по кожному питанню порядку денного до 10 хвилин. Для виступів при обговорені до 5 хвилин. Голосування з усіх питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів. Обрання до складу органів управління Товариства здійснюється кумулятивним голосуванням.

3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Прийняти до відома звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

5. Звіт і висновки Ревізора Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Прийняти до відома Звіт і висновки Ревізора Товариства за 2017 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту і висновків Ревізора Товариства  за 2017 рік.

Проект рішення:

ЗатвердитиЗвіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, Звіт Наглядової Ради за 2017 рік та звіт і висновки Ревізора Товариства по результатах перевірки фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Костопільський завод скловиробів» за 2017 рік.

7. Розгляд та затвердження висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2017 рік (Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансових звітів загального призначення Приватного акціонерного товариства «Костопільський завод скловиробів» виконаний ТОВ «Українська регіональна аудиторська компанія»). Інформацію наведену у висновках зовнішнього аудиту взяти до уваги. Заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту не затверджувати, в зв’язку з відсутністю такої необхідності.

8. Затвердження річного звіту Товариства, результатів діяльності Товариства, річної фінансової звітності Товариства

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства, результати діяльності Товариства, річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

9. Затвердження порядку розподілу прибутків та визначення порядку покриття збитків Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Одержаний у 2017 році за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства прибуток розподілити направивши на розвиток підприємства та виплату акціонерам дивідендів у розмірах визначених акціонерами.

10. Прийняття рішення про виплату дивідендів.

Проект рішення:

Здійснити виплату акціонерам Товариства дивідендів. Виплату дивідендів здійснювати безпосередньо акціонерам Товариства в строки та в порядку затвердженому Наглядовою радою Товариства. Встановити, що дату для складання переліку акціонерів, що мають право на отримання дивідендів визначає Наглядова рада Товариства.

11.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.

Проект рішення:

Визначити, що основним напрямом діяльності Товариства у 2018 є підвищення конкурентоздатності та якості готової продукції шляхом проведення реконструкції в/п №1, та фідеру №2, встановлення нової 12-и секційної склоформуючої машини, придбання сучасного інспекційного обладнання, виробництво та реалізацію мілкої тари до 300 мл. та збільшення загального об’єму експорту.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Правління Товариства у складі: Кучерука Сергія Анатолійовича – Голова Правління; та членів Правління Жданюка Романа Васильовича; Деленгівського Віктора Васильовича; Попович Ларису Євстафіївну; Гірника Петра Павловича; Лапюк Романа Анатолійовича.

13. Обрання Голови та членів Правління Товариства.

Проект рішення:

Обрання членів Голови та членів Правління Товариства здійснюється шляхом голосування бюлетенями із числа кандидатур запропонованих акціонерами Товариства.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства у складі: Гірника Олександра Андрійовича – Голова Наглядової ради; та її членів: Александренко Ілони Олександрівни; Радченко Ліни Яківни; Пашко Крістіни Михайлівни, Філімонюка Андрія Андрійовича.

15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом голосування бюлетенями із числа кандидатур запропонованих акціонерами Товариства. Визначити, що члени Наглядової ради виконують свої функції і повноваження на безоплатній основі, без сплати їм винагороди, в зв’язку з чим цивільно-правові договори, трудові договори (контракти) з членами Наглядової ради не укладатимуться.

16. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Смілянця Леоніда Петровича.

17. Обрання членів Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Обрання Ревізора Товариства здійснюється шляхом голосування бюлетенями із числа кандидатур запропонованих акціонерами Товариства.

18. Затвердження Положення про Загальні Збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління у новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити Положення про Загальні Збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління у новій редакції

19. Про затвердження значних правочинів, які вчинялись Товариством протягом 2017- 2018рр.

Проект рішення:

Затвердити значні правочини, які вчинялись Товариством протягом 2017-2018рр.

20. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року (2018-2019 р.р.).

Проект рішення:

Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства, а саме: договорів купівлі-продажу електроенергії та природного газу, кредитні договори, договори застави/іпотеки, договори поруки, які можуть вчинятись Товариством протягом періоду в 1 (один) рік (2018-2019 рр.) з дати прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю 900 000 000 (дев’ятсот мільйонів) грн. за умови погодженням умов таких правочинів Наглядовою радою Товариства.

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонер пред’являє паспорт а представник акціонера - паспорт та довіреність. Довіреність для участі і голосуванні на Загальних Зборах видана фізичною особою посвідчується нотаріусом, іншими особами що вчиняють нотаріальні дії, депозитарною установою. Довіреність на представництво інтересів юридичної особи видається органом або посадовою особою уповноваженою згідно її статуту. Довіреність може містити завдання щодо голосування, у випадку відсутності завдання на голосування представник голосує на власний розсуд. Акціонер має право видати довіреність декільком представникам. У разі участі у зборах керівника юридичної особи він подає витяг з ЄДР, копію Статуту, рішення відповідного органу про надання повноважень на участь у зборах, якщо це передбачено Статутом.

Акціонер має право: ознайомлюватися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів. ознайомлюватись з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Рівненська область, м. Костопіль вул. Дерев’яна 7, Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова Правління Кучерук С.А тел. (03657)21090; направляти письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів; вносити пропозиції щодо питань проекту порядку денного та кандидатів до складу органів товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), що сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів складеним станом на 20.02.2018р. загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 12380640 штук, загальна кількість голосуючих акцій 12380640 штук.