Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента – Зміна складу посадових осіб емітента. Від 15.05.2017р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента – Зміна складу посадових осіб емітента. Від 15.05.2017р.

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ"

2. Код за ЄДРПОУ 30923971

3. Місцезнаходження 35000 м.Костопіль Дерев'яна, 7

4. Міжміський код, телефон та факс 03657-2-10-90 03657-2-10-90

5. Електронна поштова адреса office_kzs@ukr.net

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації Kostopilglass.com

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою ПрАТ "Костопільський завод скловиробів"(Протокол №77 від 12.05.2017р.), який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб. Посадова особа Кучерук А. І. (паспорт: серія СР номер 191495 виданий 27.02.1997 р. Костопільським РВ УМВС України в Рівненській області), яка займала посаду Член Правління, припинила повноваження з 12.05.2017р., у зв'язку з виходом на пенсію та фактичним припиненням виконання обов'язків члена Правління Товариства. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 4,850104%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 600474 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа Кучерук А.І. перебувала на посаді члена Правління Товариства з 30.03.2015р.

Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою ПрАТ "Костопільський завод скловиробів"(Протокол №77 від 12.05.2017р.), яка прийняла рішення про зміну складу посадових осіб. Посадова особа Деленгівський В. В. (паспорт: серія ВМ номер 110672 виданий 26.02.2006 р. Черняхівським РВ УМВС України у Житомирській області), призначена тимчасово з 15.05.2017 р.на посаду Член Правління до наступних Загальних зборів акціонерів Товариства. Посадова особа акціями емітента особисто не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останніх 5 років посадова особа обіймала посаду заступник директора з виробництва-начальник гарячої дільниці виробництва.

Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою ПрАТ "Костопільський завод скловиробів"(Протокол №77 від 12.05.2017р.), яка прийняла рішення про зміну складу посадових осіб. Посадова особа Лапюк Р. А. (паспорт: серія СР номер 149416 виданий 13.12.1996 р. Костопільським РВ УМВС України в Рівненській області), призначена тимчасово з 15.05.2017р.на посаду Член Правління до наступних Загальних зборів акціонерів Товариства. Посадова особа акціями емітента особисто не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останніх 5 років посадова особа обіймала посаду головний економіст-фінансовий контролер.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Голова Правління

     

Кучерук Сергій Анатолійович

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П. 

 

(дата)