Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента –Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента –Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ"

2. Код за ЄДРПОУ 30923971

3. Місцезнаходження 35000 м.Костопіль Гвардійська,7

4. Міжміський код, телефон та факс 03657 -2-10-90 03657-2-10-90

5. Електронна поштова адреса office_kzs@ukr.net

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

Kostopilglass.com

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

II. Текст повідомлення

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Костопільський завод скловиробів" від 21.04.2017 р. згідно протоколу №21, відповідно до чинного законодавства та Статуту Товариства прийнято наступне рішення: попередньо схвалити та надати згоду на вчинення значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків(включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків)вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а саме: договорів купівлі-продажу електроенергії та природного газу, кредитні договори, договори застави/іпотеки, договори поруки та договори на поставку пляшки та закупівлю сировини, які можуть вчинятись Товариством протягом періоду в 1(один) рік (2017-2018рр.) з дати прийняття цього рішення. Уповноважити Голову Правління Кучерука С.А., або особу, яка виконує обов'язки голови Правління, підписати такі договори, угоди від імені Товариства на умовах визначених Наглядовою радою Товариства.

Гранична сукупність вартості правочинів: 700000 тис. Грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності за 2016 рік: 339888 тис. Грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 205,9502%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 12380640 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 11815587 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 11815587 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 шт.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

       

Кучерук Сергій Анатолійович

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П. 

 

(дата) 

  • Оригінал документу

    Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

    Завантажити