Особлива інформація (Про виплату дивідентів)

Особлива інформація (Про виплату дивідентів)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ"

2. Код за ЄДРПОУ 30923971

3. Місцезнаходження 35000 м. Костопіль вул. Дерев'яна,7

4. Міжміський код, телефон та факс 03657 2-10-90 03657 2-10-90

5. Електронна поштова адреса office_kzs@ukr.net

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації Kostopilglass.com

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Прийняття рішення про виплату дивідендів

II. Текст повідомлення

Дата прийняття Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Костопільський завод скловиробів"(Протокол №22 від 27.03.2018р.) рішення про виплату дивідендів: 27.03.2018р.

Наглядовою радою Товариства(Протокол №84 від 18.04.2018р.) встановлена дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 04.05.2018р.

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів (грн):

10 000 000грн., розмір дивідендів визначається виходячи з кількості акцій Товариства, які належать акціонеру на дату складення переліку осіб з розрахунку 0,8077грн. на одну просту акцію.

Строк виплати дивідендів: початок 07.05.2018р.- кінець 27.09.2018р.

Спосіб виплати дивідендів: безпосередньо акціонерам у безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки акціонерів. Порядок виплати дивідендів: дивіденди виплачуються двома частинами в розмірі та у строк, визначені Наглядовою радою Товариства:

- перша частина у розмірі 5 000 000,00грн. в період з 07.05.2018р. по 14.05.2018р.;

- друга частина у розмірі 5 000 000,00грн. в період з 01.09.2018р. по 27.09.2018р. Дивіденди будуть виплачені акціонерам Товариства в повному обсязі.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Голова Правління

     

Кучерук Сергій Анатолійович

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

  

   

(дата)